Crkvu izgrađenu na propovedanju evanđelja, crkvu punu ljubavi, pravednu u svom životu, uključenu u sveto poslanje, i aktivnu u dobrim delima u svom komšiluku.

Crkvu gde propovedanje i naučavanje iz Svetog pisma ima primarnu ulogu i gde Božja reč, Sveto pismo, drži krajnji autoritet.

Crkvu čiji članovi imaju potpuno uverenje u Božju milost i znaju sve blagoslove naseg novog identiteta kao deteta Božjeg u Hristu Isusu 

Crkvu čiji su članovi kršteni u vodi u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. I kršteni Duhom Svetim, i žive iskreni  život ispunjen svim plodovima i darovima Duha Svetog.

Crkvu gde se ceni Božja prisutnost i gde se Bog slavi slobodno i sa puno entuzijazma. U Duhu Svetom uz korišćenje duhovnih darova.

Crkvu koja je zajednica ljubavi, ali gde su ljudi prijatelji i uzajamno se postuju. Oni dele svoje zivote i brinu jedni za druge kako u duhovnim tako i u materijalnim potrebama.

Crkvu gde se Biblijske porodične vrednosti visoko cene, gde su muž i žena posvećeni  i verni jedan drugome u izgradnji atmosfere ljubavi u porodici i braku. Gde se odgajanje dece uči i praktikuje u duhu Hrišćanstva. A samački život vidi kao nešto vredno i cenjeno, vreme života koje ima unikatne mogućnosti a i blagoslove.

Crkvu koja je vođena starešinstvom, postavljenim i pomazanim Duhom Svetim, prepoznatim i potvrđenim kroz apostolsku sluzbu.

Crkvu gde su starešine poštovane kao oni koji vode crkvu kao sluge, brinući se za stado i donoseći disciplinu kada je neophodno.

Crkvu koja je slobodna od lažnih ugodnosti i zadovoljstava sa željom da raste u veri, molitvi, darežljivosti, pozitivnom uticaju u društvu i širenju evanđelja Isusa Hrista.

Crkvu čiji su članovi obučeni za svoju ulogu u služenju kako u crkvi tako i u zajednici oko nas kao i u obučavanju misionara za translokalnu sluzbu.

Crkvu koja je uključena u “širu sliku”, apostolsku misiju širenja Carstva Božjeg na globalnom nivou kroz osnivanje i obnavljanje Novozavetnih crkava.

Crkvu koja služi i pomaže siromašne da povrate dostojanstvo i svoje mesto u društvu.

Crkvu koja ne pravi razlike među ljudima, gde su svi isti bez obzira na rasu, poreklo, socialni stalež, godine ili pol.

Crkvu koja je uključena u “širu sliku”, apostolsku misiju širenja Carstva Božjeg na globalnom nivou kroz osnivanje i obnavljanje Novozavetnih crkava.

Crkvu koja je posvećena odličnim odnosima sa drugim hrišćanima i crkvama u okruženju.