NAŠE POSLANJE

Posmatrajući najraniju sliku zivota crkve iz Novog Zaveta, koju nalazimo u Delima 2:41-47, otkrivamo 5 jasnih svrha na kojima zasnivamo naš crkveni život.

1) Poznavati i Slaviti Boga

  Naša glavna i centralna svrha je da poznajemo i slavimo Boga. To je više od pukog “pevanja pesama” – kako je prorok Jeremija rekao pre nekoliko hiljada godina – reč je o poznavanju Boga (Jer 31). Poruka koju ćete čuti da se ponavlja u Crkvi Radosna Vest je da Bog nije udaljeni Bog.  On žudi da svakog od nas privuče bliže k sebi – On je savršeni nebeski Otac i mi smo stvoreni da Ga poznajemo i da Ga slavimo.

Dela Apostolska 2:47

‘slaviti Boga i biti na dobrom glasu kod svih ljudi’

Dela Apostolska 2:43 -45

“I uđe strah u svaku dušu; jer apostoli činiše mnoga čudesa i znake u Jerusalimu.A svi koji verovaše behu zajedno, i imahu sve zajedno. i tečevinu i imanje prodavahu i razdavahu svima kao što ko trebaše.”

2) Opremiti za službu

 

Svako od nas ima svoju ulogu. Crkva nije sport za posmatrače. Bilo da je to služenje onima u potrebi (mi kao crkva imamo poziv da dosegnemo siromašne), ili obučavanje za savetnike, ili upravitelje, ili podučavanje ili molitva za bolesne, ili davanje, ili slavljenje, svako od nas ima ulogu. Naša svrha, kao pojedinaca i kao crkve jeste da budemo sve sve ono što nas je Bog stvorio da budemo i da radimo sve ono za šta nas je Bog stvorio da radimo.

3) Duhovni rast

  Mi jako vrednujemo činjenicu da je hrišćanski život putovanje – putovanje ka zrelosti u Hristu. To nije put na koji se upućujemo sami, već nešto što radimo zajedno. Učeništvo se odvija kroz zajedništvo sa Isusom, poslušnost Njemu i oblikovanje našeg života po uzoru na Njegov. Ovo je jedan od naših najviših ciljeva – da uredimo naše živote oko onih stvari koje je Isus uradio kako bi postao čovek kakav je bio. To ko smo je mnogo važnije od toga šta radimo.

Dela Apostolska 2:42

“ i ostaše jednako u nauci apostolskoj, i u zajednici, i u lomljenju hleba, i u molitvama."

Dela Apostolska 2:41

“Koji dakle rado primiše reč njegovu krstiše se; i pristade u taj dan oko tri hiljade duša.”

4) Globalna i lokalna misija

 Odlomak iz dela Apostolskih 2. glava počinje i završava se sa ljudima koji postaju deo crkve. Radosna Vest postoji jer smo na misiji zajedno – ne samo ovde u Nišu, već i širom sveta. Osećamop da sa vešću ovoliko dobrom ide i odgovornost da tu vest podelimo sa drugima – kako sa ljudima sa kojima živimo i radimo, tako i sa drugim nacijama. 

5) Pripadnost porodici

Zajedništva su ta koja spajaju ljude u lokalnoj crkvi i koja su privlače ljude da se pridruže. Radosna Vest postoji zato što pripadamo jedni drugima. Naš cilj je da budemo otvorena porodica, radije nego porodica zatvorenog tipa. Porodica koja je samom svojom prirodom mesto na kome ljudi imaju osećaj pripadnosti i mogu da pozovu druge da im se pridruže. Isus je rekao “Ako volite jedan drugoga onda će znati da ste moji učenici” – to je ono što želimo da postignemo. Takođe verujemo da je porodica upravo to – cela porodica, ne samo odrasli. Imamo rastuću dečju službu i uzbudljivu službu s omladinom. 

Dela Apostolska 2:46

“I svaki dan behu jednako jednodušno u crkvi, i lomljahu hleb po kućama, i primahu hranu s radošću i u prostoti srca.”